Obchodní podmínky

SMLOUVA

(uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

 
patery lab s.r.o.
se sídlem Přádova 2088/4
182 00 Praha 8
IČ 018 22 039
zastoupená Ondřejem Voštou

(dále jen "patery lab")
 a  Lektor
fyzická nebo právnická osoba, využívající Portál prostřednictvím svého Účtu.

(dále jen „Lektor“)

Preambule

 1. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou upravit vzájemné vztahy vyplývající z činností, které bude patery lab vykonávat jako nezávislý podnikatel pro Lektora.
 2. Smluvní strany jsou si vědomy, že patery lab vykonává činnost i pro jiné subjekty. Stejně jako Lektor využívá i jiné způsoby získávání zákazníků.
 3. Lektor je podnikatelem vyvíjejícím činnost mimo jiné v oblasti neformálního vzdělávání, například formou poskytování vzdělávacích kurzů.
 4. Patery lab mimo jiné provozuje a spravuje on-line aplikaci umožňující poskytnutí zpětné vazby na internetové stránce www.profeev.com. (dále jen „aplikace“).
 5. Účtem se rozumí autentický přístup Lektora do aplikace, ze které jsou Lektorovi dostupné informace jednoznačné identifikující Lektora a další informace vyplývající ze spolupráce patery lab a Lektora. Každý Lektor má jedinečný přístup ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Účet slouží pro komunikaci Lektora s patery lab.

Předmět smlouvy

 1. Patery lab bude pro Lektora provozovat a spravovat aplikaci.
 2. Lektor bude poskytovat uživatelům aplikace zpětnou vazbu k jejich nahrávkám v souladu s Podmínkami Užívání.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Patery lab je povinno dodržovat veškeré povinnosti stanovené právním řádem ČR a je povinno nahradit škodu způsobenou jejich porušením.
 2. Patery lab stanovuje ceny se zákazníky podle instrukcí Lektora s dohodnutou výší provize pro patery lab. Nicméně patery lab může cenu pro zákazníka jednostranně ponížit a tím se vzdává odpovídající části provize uplatňované za lektorem případně se zavazuje doplatit lektorovi rozdíl, pokud je ponížená cena menší než odměna lektora.
 3. Lektor obstará a sdělí patery lab veškeré informace nezbytné k plnění jeho povinností. Taktéž Lektor předá patery lab veškeré podklady a věci potřebné pro plnění povinností z této smlouvy.
 4. Plnění z této smlouvy ze strany patery lab se považuje za splněné obstaráním příležitosti ke spolupráci mezi Lektorem a uživatele bez ohledu na to, zda ke spolupráci dojde.
 5. Reklamace uživatelů. V případě, že uživatel aplikace reklamuje práci lektora, patery lab o tom lektora informuje a lektor má možnost do 2 pracovních dní zaslat svoje vyjádření. Pokud patery lab následně uzná reklamaci jako oprávněnou, částka vrácená uživateli bude odečtena z odměny Lektora, případně musí Lektor již zaplacenou odměnu nebo její část vrátit.
 6. Lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby určuje lektor po dohodě s uživatelem. V případě prodlení Lektora může patery lab uplatnit smluvní pokutu ve výši 50% z odměny lektora. V případě prodlení delším než 7 dní může patery lab uplatnit smluvní pokutu ve výši 100% z odměny lektora. Smluvní pokuty uvedené v tomto odstavci nevylučují právo patery lab snížit odměnu lektora na základě reklamace uživatele dle předchozího odstavce. V tom případě již nebude patery lab požadovat smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

Provize

 1. V případě, že patery lab zprostředkoval kontakt mezi uživatelem a lektorem, bude zároveň inkasovat platby od uživatele a předávat lektorovi dohodnutou část plateb. Lektor může požádat o proplacení maximálně jednou měsíčně a budou mu proplaceny platby za všechny služby, u kterých marně proběhla reklamační lhůta do konce měsíce předcházejícího žádosti o proplacení.
 2. Výše provize činí 40 % (slovy: čtyřicet procent) z částky uhrazené uživatelem.
 3. Provize patery lab zahrnuje i náklady spojené s jeho činností dle této smlouvy.
 4. Nárok na provizi patery lab vzniká zaplacením ceny služby uživatelem.

Platnost a ukončení smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.
 3. Patery lab má právo kdykoliv a bez udání důvodu tuto smlouvu ukončit a s okamžitou platností Lektora odstranit ze seznamu lektorů v aplikaci. Tím není dotčen Lektorův nárok na proplacení již odvedené práce. V případě nevyužitých předplacených služeb vrátí patery lab Lektorovi poměrnou část ceny.
 4. Lektor může kdykoliv odebrat svůj profil z veřejné nabídky. Lektor má právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud nemá žádné domluvené a neuzavřené zakázky s klienty.
 5. Výpověď je možné učinit emailem nebo formou komunikace pro strany obvyklou.
 6. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.
 7. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Pro případ mezinárodního prvku si smluvní strany volí jako rozhodné právo právní řád České republiky.
 2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Lektora s návrhem této smlouvy patery lab prostřednictvím Účtu Lektora v Portálu.
 3. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.
 4. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.
Není Vám v podmínkách něco jasné? Kontaktujte nás.